Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, respectiv un post de cercetător științific (CS), un post de asistent cercetare (ACS), un post de auditor, un post de contabil șef, un post de mecanic agricol și un post de șofer.

            Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

            a) Condiții pentru participarea la concurs:

 • condițiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de cercetător științific (CS) sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu nota de cel puțin 8 în Agronomie, Horticultură sau Biologie vegetală, sau echivalente, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități;
 • abilități de operare PC;

 

 • condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de asistent cercetare științifică (ACS) sunt:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu nota de cel puțin 8 în Agronomie, Horticultură sau Biologie vegetală, sau echivalente, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • deținerea permisului de conducere cat. B constituie un avantaj, în caz de departajare;
 • abilități de operare PC;
 • nu se solicită vechime în muncă;

 

 • condițiile specifice în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de auditor sunt:
 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • experiență de minim 10 ani în domeniul economic;
 • vechime în funcție de conducere de minim 5 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul auditului public intern, constituie un avantaj, în caz de departajare;
 • disponibilitatea la deplasări în alte unități de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea A.S.A.S., dispusă de Biroul de audit public intern, din cadrul A.S.A.S.
 • competențe în operarea calculatorului;

 

 • condițiile specifice în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de contabil șef sunt:
 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime de minim 10 ani în domeniul economic;
 • certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC);
 • vechime în instituții publice: minim 2 ani;
 • abilități operare PC;

 

 • condițiile specifice în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de mecanic agricol sunt:
 • studii generale;
 • experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;
 • permis de conducere cat. Tr. și CE;

 

 • condițiile specifice în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de șofer sunt:
 • studii generale sau medii;
 • experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;
 • permis de conducere cat. B. C, CE, D;
 • deținerea permisului de conducere cat. Tr reprezintă un avantaj, în caz de departajare;

 

b) Dosarul pentru concurs trebuie să conțină următoarele

-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae;

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

c) Dispoziții generale privind desfășurarea concursului:

1. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în 3 etape succesive după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere se va desfășura la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc, în data de 27.06.2022, începând cu ora 10.00;
 • proba scrisă se va desfășura la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc , în data de 01.07.2022, începând cu ora 09.00;
 • interviul / proba practică se va desfășura la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc, în data de 01.07.2021, începând cu ora 12.00 (la interviu pot participa numai candidații admiși la proba scrisă).

            2. Calendarul desfășurării concursului:

 • data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs:   23.06.2022
 • data susținerii probei scrise (prima probă a concursului):           01.07.2022     
 • data susținerii interviului (a două probă a concursului):              01.07.2022
 • termenele de afișare a rezultatelor contestațiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a contestațiilor;
 • termenul de afișare a rezultatelor finale:                                            06.07.2022
 • rezultatele selecției dosarelor, rezultatele obținute la probele de concurs, precum și rezultatele eventualelor contestații se vor afișa, în termenele menționate mai sus, la sediul S.C.D.C. Tg. Secuiesc, precum și pe pagina de INTERNET a stațiunii.

            Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc Str. Orbán Balázs nr.15, în perioada 08.06.2022 – 23.06.2022.

 

            Bibliografia și tematică de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, www.scdctargusecuiesc.ro, precum și la sediul stațiunii. Relații suplimentare la telefon: 0267 363755-Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax: 0267 361770; e-mail: scdcts@gmail.com.