Anunt scoatere post la concurs

A N U N Ţ

privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post de Mecanizator agricol in cadrul Bazei Experimentale a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc

            Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Tg. Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, de Mecanizator agricol în cadrul Bazei Experimentale a SCDC Tg. Secuiesc.     

            Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

            a) Condiții pentru participarea la concurs:

condițiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

condiții specifice:

 • pregatire de specialitate in domeniu
 • studii liceale
 • 8 ani vechime

b) Dosarul pentru concurs trebuie să conțină următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
 • curriculum vitae; 

c) Dispoziții generale privind desfășurarea concursului:

1. Concursul pentru ocuparea postului vacant constă, de regulă, în 3 etape succesive,

după cum urmează: 

selecția dosarelor de înscriere se va desfășura la sediul S.C.D.C. Tg.Secuiesc, în data de 11.03.2020, începând cu ora 10.00;

proba scrisă se va desfășura la sediul S.C.D.C. Tg.Secuiesc , în data de 18.03.2020, începând cu ora 10.00;

interviul se va desfășura la sediul S.C.D.C. Tg.Secuiesc, în data de 18.03.2020, începând cu ora 14.00 (la interviu pot participa numai candidații admiși la proba scrisă).

            2. Calendarul desfășurării concursului:

 • data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs: 12.03.2020, ora 16.00;
 • data selecției dosarelor de înscriere  la concurs: 13.03.2020, ora 10.00;
 • data susținerii probei scrise (prima probă a concursului): 19.03.2020, ora 10.00;
 • data susținerii interviului (a două probă a concursului): 19.03.2020, ora 14.00;
 • termenele de afișare a rezultatelor contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a contestațiilor;
 • termenul de afișare a rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru ultima etapă de concurs;
 • rezultatele selecției dosarelor, rezultatele obținute la probele de concurs, precum și rezultatele eventualelor contestații se vor afișa, în termenele menționate mai sus, la sediul S.C.D.C. Tg.Secuiesc, precum și pe pagina de INTERNET a stațiunii.

           Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.C. Tg.Secuiesc Str. Orban Balazs nr.15, în perioada  25.03.2020-12.03.2020.

           Bibliografia și tematică de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, www.scdctargusecuiesc.ro, precum și la sediul stațiunii.

           Relații suplimentare la telefon: 0267 363755-Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax: 0267 361770; e-mail: scdcts@gmail.com.

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE MECANIZATOR AGRICOL

 1. Caraciugiuc G;Patrascu N – Mecanizarea agriculturii    Editura CERES, 1982
 2. Tractoare si masini horticole – USAMV Bucuresti 2009
 3. Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii

Tematica:

1. Partile fixe ale mecanismului motor. Enumerare si descriere

2. Sistemul de ungere al motoarelor cu ardere interna

3. Intretinerea tehnica zilnica a tractorului

4. Reparatiile curente la tractor

5. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca

6. Prevederi ale Codului rutier privind circulatia tractoarelor agricole si forestiere