Anunt

A N U N Ţ

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. Cercetător științific gr. III (CS III) – 1 post
 2. Cercetător științific CS (CS) – 2 posturi
 3. Asistent cercetare științifică (ACS) – 1 post
 4. Asistent cercetare I (tehnician agricol) – 1 post
 5. Inginer șef – 1 post
 6. Muncitor – 1 post
 7. Șofer cat. D – 1 post
 8. Muncitor (femeie de serviciu) ½ normă – 1 post
 9. Economist – 1 post

Concursul se organizează conform prevederilor Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

CONDIȚII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS:

 1. condițiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 1. CONDIȚII SPECIFICE pentru participarea la concurs:
 • pentru postul Cercetător științific gr. III (CS III):
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu nota de cel puțin 8 în Agronomie sau Biologie, sau echivalente, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare)
 • doctorat
 • vechime în muncă cerută: 6 ani vechime în activitatea de cercetare – dezvoltare sau în învățământul superior sau 4 ani dacă are titlul de doctor
 • pentru postul Cercetător științific (CS):
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu media de cel putin 8, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • vechime în activitatea de cercetare – dezvoltare din domeniul agriculturii: 2 ani sau 4 ani în alte activități agricole
 • cunoștințe de tehnică experimentală
 • limbă străină de circulație mondială la nivel de utilizare, documentare
 • pentru postul Asistent cercetare științifică (ACS):
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență cu media de cel puțin 8 în Agronomie sau Biologie, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare);
 • aptitudini pentru munca de cercetare științifică
 • pentru postul Asistent I (tehnician agricol):
 • permis conducere cat. B și tractor
 • studii medii în domeniul agricol.
 • pentru postul de inginer șef:
 • studii de specialitate;
 • vechime în domeniu mai mare de 20 ani;
 • pentru postul de Economist:
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă;
 • pentru postul Șofer cat. D:
 • permis conducere cat. B și D
 • studii medii
 • pentru postul Muncitor:
 • permis conducere cat. B
 • studii medii
 • pentru postul Muncitor (femeie de serviciu) ½ normă:
 • studii medii

b) Dosarul pentru concurs trebuie să conțină următoarele:

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor, în copie;

5) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7) curriculum vitae;

c) Dispoziții generale privind desfășurarea concursului:

1. Concursul pentru ocuparea postului vacant constă, de regulă, în 3 etape succesive,

după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere se va desfășura la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc, în data de 06.12.2020, începând cu ora 10.00;
 • proba scrisă se va desfășura la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc , în data de 13.01.2020, începând cu ora 10.00;
 • interviul se va desfășura la sediul S.C.D.C. Tg.Secuiesc, în data de 14.01.2020, începând cu ora 10.00 (la interviu pot participa numai candidații admiși la proba scrisă).

            2. Calendarul desfășurării concursului:

 • data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs: 03.01.2020, ora 16.00;
 • data selecției dosarelor de înscriere la concurs: 06.01.2020, ora 10.00;
 • data susținerii probei scrise (prima probă a concursului): 13.01.2020, ora 10.00;
 • data susținerii interviului (a două probă a concursului): 14.01.2020, ora 10.00;
 • termenul de afișare a rezultatelor după fiecare etapă de concurs: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe;
 • termenele în care se pot depune contestaţiile: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor fiecărei etape de concurs (selecția dosarelor, proba scrisă și interviul);
 • termenele de afișare a rezultatelor contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenelor de depunere a contestațiilor;
 • termenul de afișare a rezultatelor finale: maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru ultima etapă de concurs;
 • rezultatele selecției dosarelor, rezultatele obținute la probele de concurs, precum și rezultatele eventualelor contestații se vor afișa, în termenele menționate mai sus, la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc, precum și pe pagina de INTERNET a stațiunii.

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.C. Târgu Secuiesc Str. Orbán Balázs nr.15, în perioada 18.12.2019 – 03.01.2020.

Bibliografia și tematică de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială, www.scdctargusecuiesc.ro, precum și la sediul stațiunii. Relații suplimentare la telefon: 0267/363755 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax: 0267/361770 e-mail: scdcts@gmail.com.

Bibliografie pentru postul de Cercetător științific (CS)

TEMATICĂ:

 1. Lucrări tehnologice specifice culturii de grâu și cartof.
 2. Amplasare, pichetarea și împrăștierea îngrășămintelor în câmpurile de experiențe.
 3. Principalele boli și dăunători la culturile de câmp (cereale și cartof).
 4. Prepararea soluțiilor și executarea tratamentelor în vegetație pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile de cereale și cartof.
 5. Purificarea biologică la grâu și cartof.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ianoși Ioan Sigismund, Ianoși Maria, Plămădeală Boris, Popescu Aurelian, 2002: Cultura cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 2. Ianoșo Ioan Sigismund, 2002: Bazele cultivării cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 3. N.A. Săulescu, N.N. Săulescu, 1967: Câmpul de experiență. Editura Agrosilvică București.
 4. Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, Mihail Axinte, Gheorghe Valentin Roman, 2001: Fitotehnie, Editura Ion Ionescu de la Brad.
 5. I. Bobeș, I. Comes, A. Drăcea, A. Lazăr, 1972: Fitopatologie. Editura Didactică și Pedagogică București.

Bibliografie pentru postul de Asistent cercetare științifică (ACS)

TEMATICĂ:

 1. Lucrări tehnologice specifice culturii de grâu și cartof.
 2. Amplasare, pichetarea și împrăștierea îngrășămintelor în câmpurile de experiențe.
 3. Principalele boli și dăunători la culturile de câmp (cereale și cartof).
 4. Prepararea soluțiilor și executarea tratamentelor în vegetație pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile de cereale și cartof.
 5. Purificarea biologică la grâu și cartof.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ianoși Ioan Sigismund, Ianoși Maria, Plămădeală Boris, Popescu Aurelian, 2002: Cultura cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 2. Ianoșo Ioan Sigismund, 2002: Bazele cultivării cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 3. N.A. Săulescu, N.N. Săulescu, 1967: Câmpul de experiență. Editura Agrosilvică București.
 4. Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, Mihail Axinte, Gheorghe Valentin Roman, 2001: Fitotehnie, Editura Ion Ionescu de la Brad.
 5. I. Bobeș, I. Comes, A. Drăcea, A. Lazăr, 1972: Fitopatologie. Editura Didactică și Pedagogică București.

Bibliografie pentru postul Asistent I (tehnician agricol)

TEMATICĂ:

 1. Lucrări tehnologice specifice culturii de grâu și cartof.
 2. Amplasare, pichetarea și împrăștierea îngrășămintelor în câmpurile de experiențe.
 3. Principalele boli și dăunători la culturile de câmp (cereale și cartof).
 4. Prepararea soluțiilor și executarea tratamentelor în vegetație pentru combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile de cereale și cartof.
 5. Purificarea biologică la grâu și cartof.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ianoși Ioan Sigismund, Ianoși Maria, Plămădeală Boris, Popescu Aurelian, 2002: Cultura cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 2. Ianoșo Ioan Sigismund, 2002: Bazele cultivării cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 3. N.A. Săulescu, N.N. Săulescu, 1967: Câmpul de experiență. Editura Agrosilvică București.
 4. Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, Mihail Axinte, Gheorghe Valentin Roman, 2001: Fitotehnie, Editura Ion Ionescu de la Brad.
 5. Bobeș, I. Comes, A. Drăcea, A. Lazăr, 1972: Fitopatologie. Editura Didactică și Pedagogică București.

Bibliografie pentru postul de Inginer șef

 1. HG 358 / 2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc.
 2. Ordinul 600 / 2018 privind aprobarea Controlului Intern Managerial al instituțiilor publice.
 3. Legea 266 / 2002 privind privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante.
 4. Ianoși Ioan Sigismund, Ianoși Maria, Plămădeală Boris, Popescu Aurelian, 2002: Cultura cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 5. Ianoșo Ioan Sigismund, 2002: Bazele cultivării cartofului pentru consum. Editura Phoenix Brașov.
 6. N.A. Săulescu, N.N. Săulescu, 1967: Câmpul de experiență. Editura Agrosilvică București.
 7. Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, Mihail Axinte, Gheorghe Valentin Roman, 2001: Fitotehnie, Editura Ion Ionescu de la Brad.
 8. Bobeș, I. Comes, A. Drăcea, A. Lazăr, 1972: Fitopatologie. Editura Didactică și Pedagogică București.

Bibliografie pentru postul de Economist

 1. Legea 45 / 2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
 2. HG 358 / 2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof Târgu – Secuiesc
 3. Legea 500/2002 privind finanțele publice
 4. Ordin MFP 923/2014 privind controlul financiar preventiv
 5. Legea contabilității nr. 82 / 1991 republicată
 6. Cod fiscal 2018

Bibliografie pentru postul de muncitor – proba scrisă

HG nr. 358 din 2017 privind reorganizarea S.C.D.C. Târgu Secuiesc

Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.

Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea nr.333 din 2003 republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Bibliografie pentru postul de muncitor (femeie de serviciu) – proba scrisă

HG nr. 358 din 2017 privind reorganizarea S.C.D.C. Târgu Secuiesc

Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.

Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Bibliografie pentru postul de șofer Cat. D – proba scrisă

HG nr. 358 din 2017 privind reorganizarea S.C.D.C. Târgu Secuiesc

Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.

Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

OUG nr.195 din 2002 republicată privind circulația pe drumurile publice