În domeniul ameliorării cartofului cercetările efectuate în condiţiile climatice ale depresiunii Târgu Secuiesc, au avut drept scop crearea de soiuri noi de cartof, caracterizate în principal printr-o producţie ridicată, de calitate, constantă în timp şi spaţiu şi bine adaptate la condiţiile de climă şi sol din România, stabilirea capacităţilor de producţie a noilor soiuri şi linii de cartof în reţeaua de cercetare, a dinamicii de acumulare a producţiei, a rezistenţei la viroze şi la râia neagră, calităţile culinare şi conţinutul de amidon, precum şi testarea ecologică complexă a acestora în diferite zone pedoclimatice.

Rezultatele au fost concretizate în:

  1. 11 soiuri de cartof omologate şi anume: Productiv, Ioana, Armonia, Speranţa, Star, Nemere, Coval, Redsec, Milenium, Luiza şi Mikel;
  2. 8 soiuri brevetate: Coval, Redsec, Milenium, Luiza, Gared. Armonia, Speranța, Albioana.

Astfel, în perioada 2001-2017 s-au aflat în verificare 86 linii de ameliorare dintre care au fost înregistrate în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură 11 soiuri de cartof create la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc.

Selecţia de menţinere liberă de viroze şi înmulţirea soiurilor de cartof create în România se desfășoară în condiţii de izolare naturală în Centrul Naţional de Menţinere situat la Apa Roşie, la peste 1200 m altitudine din cadrul Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc.

În acest centru, de-a lungul anilor a fost şi este protejată şi menţinută rezerva genetică a soiurilor româneşti de cartof.

Cercetările efectuate în Centrul Naţional de Menţinere situat la Apa Roşie au drept scop păstrarea purităţii biologice, a tipicităţii fenotipice şi a stării de sănătate în ceea ce priveşte infecţia virotică a liniilor valoroase de ameliorare.

În domeniul producerii de sămânţă unul din obiectivele prioritare ale Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc este obţinerea de material clonal în centrul de la Apa Roşie şi material de plantat din categorii biologice superioare, PB, Bază în câmpul de la Târgu Secuiesc.

Activitatea de cercetare privind îmbunătăţirea tehnologiilor de producere a cartofului industrial a avut ca scop stabilirea principalelor verigi tehnologice pentru minimul de lucrări mecanice şi a consumului de energie prin:

  1. mărimea optimă a timpului realizat la plantare;
  2. aplicarea îngrăşămintelor la principalele soiuri de cartof pentru amidon , urmărind creşterea randamentului / kg. substanţă activă din fiecare îngrăşământ, prin optimizarea dozelor şi dirijarea indicilor de calitate;
  3. lucrări de întreţinere înainte şi după răsărirea cartofului asupra gradului de îmburuienare, pentru a stabili tehnologia de întreţinere minimă care nu duce la scăderea cantitativă şi calitativă a producţiei de tuberculi;
  4. stabilirea numărului de treceri între plantat şi răsărit ca şi după răsărirea cartofului în vederea diminuării tasării solului.

Au fost elaborate tehnologii specifice pe soiuri.

Cercetările din domeniul industrializării cartofului s-au concentrat cu predilecţie pe elementele de calitate a materiei prime:

Caracterizarea din punct de vedere calitativ a soiurilor de cartof a necesitat efectuarea de teste asupra tuberculilor din soiurile aflate în cultură cât şi din liniile de ameliorare aflate într-un stadiu avansat de selecţie. Determinările au vizat atât aspectele privind încadrarea pe clase de calitate culinară a soiurilor şi liniilor, precum şi pretabilitatea la prelucrarea industrială sub formă de chips, s-au efectuat, de asemenea, determinări privind conţinutul de amidon din tuberculi atât la recoltare, cât şi în timpul şi la sfârşitul perioadei de păstrare.

Protecţia cartofului împotriva bolilor şi dăunătorilor a constituit o preocupare permanentă a cercetărilor desfăşurate în cadrul staţiunii.

În ultimii ani, s-au efectuat cercetări privind biologia ciupercii Phytophthora infestans întrucât s-a constatat o diversitate a formelor de atac şi anume: atac pe tulpini, pe peţiolul frunzelor, un număr mai mare de tuberculi mănaţi, toate acestea susţinând că agresivitatea ciupercii a crescut, existând dificultăţi mai mari în a ţine mana sub control.

Pentru rezolvarea problemelor create de boli s-au testat o serie de fungicide în cadrul staţiunii care ulterior au fost omologate. Colaborarea cu departamentele de genetică şi ameliorare se concretizează în testarea rezistenţei materialului de ameliorare şi a soiurilor la principalii paraziţi.

Există preocupări de reducere a poluării şi de creştere a eficacităţii măsurilor de protecţie. Astfel, s-au realizat experienţe în care s-a urmărit eficacitatea unor fungicide utilizate în combaterea manei cartofului în doze reduse cu 20 –40 % din doza recomandată. Se cuvine a se sublinia faptul că în condiţiile de temperatură şi umiditate foarte favorabile dezvoltării epifiţiilor de mană şi când presiunea de infecţie este foarte ridicată este recomandat să se aplica doza maximă.

Începând cu anul 2006 cercetările de protecţie la cartof au fost orientate spre găsirea unor soluţii tehnologice noi în concordanţă cu principiile unei agriculturi durabile performante.

Transfer tehnologic

Rezultate ale cercetării finalizate şi aplicate la beneficiari – transferuri tehnologice:

  1. Reorganizarea zonei închise de producere a cartofului pentru sămânţă – beneficiarii: producătorii de cartof de sămânţă din Judeţul Covasna; FCCR; SEM-COV.
  2. Obţinerea de soiuri de cartof industriale şi promovarea lor la nivel naţional – beneficiari: firme care industrializează cartof din soiuri create la S.C.D.C. Târgu Secuiesc: INTERSNACK- România pentru producerea de chipsuri, PEPSICO Bucureşti, Golden Fingers, SAMACO PROD Târgu Secuiesc pentru pommes frites şi ROCLIP Făgăraş pentru fulgi.

Brevete

Premii

Publicaţii

Cărţi

Lucrări științifice

Teze de doctorat elaborate:

Rezultatele prezentate au fost obţinute de un colectiv format din 7 cercetători cu diferite grade ştiinţifice CS I, CS II, CS III, ACS şi 5 tehnicieni, 6 mecanizatori şi 10 personal administrativ.